Kompleksowa termomodernizacja budynku Parafii Rzymsko – Katolickiej Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014 – 2010), Oś priorytetowa IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.2 – Efektywność energetyczna, Typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
Konkurs numer: RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15

 

Wartość projektu – 1 430 022,00 PLN
Dofinansowanie 1 089 991,56 PLN
Wkład własny – 340 030, 44 PLN
Termin realizacji: 04.01.2016 – 30.09.2018
Data podpisania umowy: 18.10.2017 r.

Opis projektu:

Kompleksowa termomodernizacja budynku Parafii Rzymsko – Katolickiej ma na celu przeprowadzenie robót budowlanych poprawiających charakterystykę energetyczną budynku, obejmujących: ocieplenie ścian zewnętrznych kościoła, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku łącznika i kościoła, ocieplenie dachu nad kościołem, wymianę starych okien, wymianę naświetli dachowych, modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz modernizację systemu grzewczego

Zakres podstawowych robót:

1. Demontaż starych urządzeń kotłowni i prace budowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia technicznego do montażu nowych urządzeń
2. Dostawa i montaż pomp ciepła i kotła gazowego
3. Wykonanie przyłącza cieplnego od pomp ciepła i kotła (na zewnątrz budynku) do pomieszczenia technicznego
4. Dostawa i montaż urządzeń w pomieszczeniu technicznym (m.in. zasobnik c.w.u., zbiornik buforowy, pompy, zawory, rury, wymienniki ciepła itd.)
5. Wykonanie instalacji c.w.u. i cyrkulacji
6. Wykonanie instalacji c.o. (grzejnikowa i aparaty grzewczo-wentylacyjne)
7. Wykonanie instalacji gazowej zasilającej pompy ciepła i kocioł gazowy
8. Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji grzewczej w budynku
9. Prace przygotowawcze i demontażowe związane z dociepleniem budynku (m.in. demontaż obróbek blacharskich, parapetów, odkopanie ścian przy gruncie itp.)
10. Ocieplenie cokołu i ścian przy gruncie
11. Ocieplenie ścian zewnętrznych
12. Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją w budynku kościoła i łącznika
13. Ocieplenie dachu nad kościołem
14. Wymiana stolarki okiennej
15. Prace towarzyszące dociepleniu budynku (m.in. wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów itp.)
16. Modernizacja systemu grzewczego i przygotowania c.w.u. w części mieszkalnej