Spotkanie Ks. Kard. K.Nycza z klubem seniora – 05.10.2018